Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely odběru newsletteru

Souhlas zákazníka, který je fyzickou osobou, a nakládaní s jeho osobními údaji se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinného ode dne 25. 5. 2018 (dále jen Nařízení).

Správcem osobních údajů je společnost Tarbon s.r.o., IČO: 47453176, se sídlem Palackého 741, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2593 (dále jen Správce).

Správce upozorňuje, že zasílání informačních zpráv a marketingových oznámení (viz níže písm. a) nejsou určeny fyzickým osobám (tj. lidem) mladším 16-ti let.

Fyzická osoba (tj. člověk) poskytující souhlas k níže uvedenému bere tuto skutečnost na vědomí, prohlašuje, že je osobou starší 16-ti let a zavazuje se za pravdivost tohoto svého prohlášení. Ukáže-li se toto prohlášení nepravdivé je Správce oprávněn bez dalšího ukončit zasílaní informačních zpráv a marketingových oznámení.

Fyzická osoba (tj. člověk) jako subjekt osobních údajů pro níže uvedený účel, tj. e-mailového kontaktu, popř. i jeho jména a/nebo příjmení a/nebo jakéhokoliv jiného osobního údaje, který je v e-mailovém kontaktu obsažen, k těmto údajům svým svobodným a dobrovolným rozhodnutím provedeným níže označením (zaškrtnutím) příslušného políčka u „Odebírat novinky“ ve spojení s následným stiskem tlačítka „Odeslat objednávku“, uděluje Správci souhlas s jejich zpravováním, a to:

a) za účelem zasílání informačních zpráv a marketingových oznámení (zákazníkovi jsou prostřednictvím e-mailu zasílány „Newslettery“).

Osobní údaje jsou pro výše uvedené účely Správcem zpracovávány na základě souhlasu. Souhlas je dobrovolný a neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na uzavření nebo plnění smluvního vztahu se Správcem. To znamená, že objednávku může zákazník učinit a zboží mu bude dodáno i bez toho, že by požadoval odběr novinek (tj. učinění objednávky a uzavření smlouvy není v žádném případě podmíněno zaškrtnutím příslušného políčka u „Odebírat novinky“).

Souhlas ke zpracování osobních údajů je udělen na dobu neurčitou. Fyzická osoba (tj. člověk) jako subjekt údajů bere na vědomí, že je oprávněna souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu přitom může učinit:

  • v každém zaslaném „Newsletteru“, které v patičce obsahují možnost zrušení zasílaní, resp. i změnu zákaznických preferencí.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu danému k jednomu účelu, též neznamená, že je Správce nebude moci dále zpracovávat k dalšímu účelu (byl-li takový souhlas dán), nebo z jiného právního důvodu ve smyslu čl. 6 bodu 1 Nařízení, než je souhlas. Fyzická osoba (tj. člověk) jako subjekt údajů proto bere na vědomí, že i po odvolání souhlasu bude Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje v odpovídajícím rozsahu, pokud bude zpracování nezbytné pro účely splnění smlouvy (např. pro dodání objednaného zboží) a/nebo splnění právních povinností Správce (např. účetních a daňových) a/nebo pro ochranu oprávněných zájmů Správce či třetí strany (např. pro uplatnění svých práv a oprávněných zájmů před soudy a jinými orgány moci veřejné, mimo jiné pak i pro doložení toho, že souhlas zákazníka ke zpracování určitých údajů pro určité účely byl dán).

Osobní údaje Správce, poskytuje, resp. může poskytnout:

  • smluvním partnerům Správce, kdy jde zejména o subjekty poskytující Správci služby ve vztahu k zákazníkům, popř. subjekty zajišťují či koordinující zasílání zpráv apod.
  • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, kdy jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány dohledu apod.;
  • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv Správce, např. právním zástupcům, daňovým poradcům apod.

Zpracování je prováděno v sídle Správce, popř. jeho provozovnách, jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovateli. Ke zpracování dochází automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem za dodržení kontrolních, technickými a bezpečnostních mechanismů zajišťujících maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo na ochranu soukromí a jsou buď na základě zákona či na základě smluv se Správcem uzavřených povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Fyzická osoba (tj. člověk) jako subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Kontaktní údaje na Správce jsou:
Telefon: +420 724 056 665
Email: info@starehrady.cz
Adresa: Tarbon s.r.o., Palackého 741, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Fyzická osoba (tj. člověk) jako subjekt údajů má též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Další informace jsou uvedeny v dokumentu Prohlášení o zpracování osobních údajů.